info@solanmoravia.cz, ch.moravia@seznam.cz | +420 603 928 148, +420 739 563 005 | 49°23'6.688"N, 18°14'9.914"E

GDPR


Informace o zpracování osobních údajů pro hosty a dodavatele

Cílem těchto Informací je ve smyslu čl.13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení“) a ve smyslu Zákona č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, informovat hosta popř. dodavatele o zpracování jeho osobních údajů horskou chatou Moravia Soláň.

1. Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů a osobou odpovědnou za ochranu osobních údajů je Ing. Miroslava Hlochová, IČ 124 48 818, se sídlem v Břeclavi 690 02, ČSA 485/157. Kontaktní údaje horské chaty Moravia Soláň jsou:

Adresa: Moravia Soláň, horská chata, ev.č.088, pošta 756 62 Hutisko Solanec
Telefonní číslo: +420 603 928 148
e-mail: ch.moravia@seznam.cz resp. info@solanmoravia.cz
web: www.solanmoravia.cz

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu poskytnutém v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce shromáždil a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy nebo k plnění zákonných povinností či oprávněného zájmu Správce.

3. Kategorie osobních údajů

Horskou chatou Moravia Soláň jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů:

4. Účel zpracování osobních údajů

Moravia Soláň zpracovává osobní údaje hosta nebo dodavatele za účelem:

Právním základem pro zpracování osobních údajů je řádné plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost hosta či dodavatele dle čl.6, odst.1, písm.b) Obecného nařízení a dále pak plnění právních povinností, které se na horskou chatu Moravia Soláň vztahují na základě platných právních předpisů dle čl.6, odst.1, písm.c) Obecného nařízení.

5. Poskytování osobních údajů a jejich příjemci

Poskytování osobních údajů hostem nebo dodavatelem je buď zákonným požadavkem, smluvním požadavkem nebo oprávněným zájmem horské chaty Moravia Soláň, popř. požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, aby bylo možné tuto uzavřít a řádně plnit. Host nebo dodavatel má povinnost osobní údaje poskytnout, v případě neposkytnutí těchto údajů nemůže dojít k uzavření smlouvy a ke vzniku závazku z ní plynoucího.

6. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze Správci, popř. jeho oprávněnému zástupci, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních.

Osobní údaje mohou být předány třetím stranám pouze z důvodu plnění právní nebo smluvní povinnosti plynoucí horské chatě Moravia Soláň z právních předpisů nebo obchodních smluv. /Orgány Státní správy, Policie ČR, správce webu, IT technik/

Všichni zpracovatelé osobních údajů poskytují dostatečné záruky zavedení odpovídajících technických a organizačních opatření ke splnění Obecného nařízení, tedy i zajištění ochrany práv hostů a dodavatelů. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho výslovného, svobodného a samostatného souhlasu používány pro zasílání reklamních e-mailů (tzv.opt-in). Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí (tj.mimo EU) nebo mezinárodních organizací.

7. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány vždy po dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelu zpracování a splnění právních povinností horské chaty Moravia Soláň a po dobu trvání závazků plynoucích ze smluv; dále pak v souladu se lhůtami stanovenými pro uchování dokumentů v právních předpisech /Zákon č.565/1990 Sb., Zákon č.326/1999 Sb.,Zákon č.499/2004 Sb., Zákon č.563/1991 Sb./

8. Práva hosta a dodavatele

 1. Právo na přístup k osobním údajům

  Host nebo dodavatel má právo získat od horské chaty Moravia Soláň informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, popř. o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

 2. Právo na opravu a doplnění osobních údajů

  Host nebo dodavatel má právo neúplné nebo nepřesné osobní údaje kdykoli doplnit nebo požadovat na základě žádosti neprodlenou opravu údajů, které se jej týkají.

 3. Právo na výmaz osobních údajů

  Horská chata Moravia Soláň má povinnost zlikvidovat osobní údaje, které o hostovi nebo dodavateli zpracovává, pokud je uveden jeden z důvodů viz. Článek 17 Obecného nařízení a host nebo dodavatel o to požádá.

 4. Právo na omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku

  Host nebo dodavatel má právo, aby horská chata Moravia Soláň v určitých případech omezila zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech horské chaty Moravia Soláň, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má host nebo dodavatel právo kdykoli vznést námitku.

 5. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování

  Host nebo dodavatel má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 Obecného nařízení.

 6. Právo na přenositelnost údajů

  Právo na přenositelnost údajů dává hostovi nebo dodavateli možnost získat osobní údaje, které poskytl horské chatě Moravia Soláň, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je předali správci mezi sebou.

 7. Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

  V případě, že bude host nebo dodavatel jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným horskou chatou Moravia Soláň, zejména pokud se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů a že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, má právo požádat horskou chatu Moravia Soláň o vysvětlení prostřed-nictvím jejich kontaktních údajů nebo má právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů, IČO 708 37 627, se sídlem na adrese: Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 8. Neuplatnění práva na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

  Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se v tomto případě neuplatní, jelikož osobní údaje hosta nebo dodavatele jsou zpracovávány na základě právních důvodů uvedených v bodu 4, písm. a) a b) tohoto dokumentu, tedy nikoli na základě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

9. Ochrana a zabezpečení osobních údajů

Horská chata Moravia Soláň přijala a průběžně aktualizuje organizační, technická, administrativní a bezpečnostní opatření takového rázu, aby ochrana osobních údajů byla co nejúčinnější a aby se předešlo náhodnému, nezákonnému nebo neoprávněnému poškození, ztrátě, pozměnění, zpřístupnění nebo zneužití osobních údajů.

Moravia Soláň, horská chata
Ing. Miroslava Hlochová